Stichting SEEn privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting SEEn. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 • Privacy statement
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 • Wat doen we met uw gegevens?
 • Beveiliging
 • Welke mogelijkheden heeft u om het verwerken van uw gegevens tegen te gaan?
 • Bewaartermijn
 • Wijziging privacy beleid
 • Vragen

Privacy statement

Stichting SEEn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting SEEn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt het volgende in:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn verwerkt in deze privacy verklaring.
 • Gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt en/of verwerkt.
 • Er zijn passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen gegevens van u op beperkte schaal en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer en bancaire gegevens. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres die via de site http://www.seen-foundation.nl/ bij ons binnen komen via het contactformulier zullen door Stichting SEEn alleen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • nabellen of -mailen
 • het opnemen van contact ten behoeve van het incasseren en verwerken van donaties aan onze stichting

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Wij geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, behalve aan Neostrada, onze provider,  waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Onze website draait en worden beheerd door onze provider. Alle gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider,

Neostrada: Reaalhof 64
8232 VS Lelystad Nederland
KvK: 50033425
BTW-nummer: NL8225.05.599.B01
Conform de AVG hebben wij met Neostrada een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Onze provider heeft alle technische maatregelen genomen conform de AVG.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Persoonsgegevens-bestanden staan in een afgeschermde digitale omgeving bij onze provider. De stichting heeft een eigen webmaster die, in opdracht van het bestuur, alle rechten voor het inzien en benaderen van data beheert en uitgeeft, één keer per jaar controleert en hierover rapporteert aan het bestuur. Alle rechten voor het inzien van data zijn op bestuursniveau vastgelegd en worden centraal via de webmaster geregeld. Binnen de SEEn hebben slechts bestuursleden en enkele vrijwilligers met toestemming van het bestuur, inzage in uw gegevens. Zij gebruiken deze gegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
 • Alle personen die namens SEEn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid voor al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Binnen onze stichting is de heer S. v.d. Sanden onze webmaster annex functionaris bescherming persoonsgegevens.

Welke mogelijkheden heeft u om het verwerken van uw gegevens tegen te gaan?

U kunt de Stichting SEEn vragen om inzage te geven in alle persoonsgegevens die zij van u heeft. U kunt verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor dient u schriftelijk of per e-mail contact op te nemen. Uw verzoek kunt u sturen aan ons secretariaat in Nederland, Schoolstraat 42 5311 CE Gameren, of per e-mail versturen naar info@seen-foundation.nl.

Stichting SEEn zal uiterlijk binnen vier weken reageren.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Stichting SEEn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 5 jaar.

Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door de Stichting SEEn gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website worden bekendgemaakt. Wij raden u hierom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 8 juli 2020.

Contact voor vragen

Als Stichting SEEn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van bovenstaande toelichting op ons privacy-beleid nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@seen-foundation.nl. Mocht u aanvullingen hebben, horen wij dit natuurlijk ook altijd graag.

Versie: juli 2020