Stichting SEEn integriteitsbeleid

Gedragscode – door eenieder binnen SEEn getekend

Inleiding

Stichting SEEn is een zogeheten ANBI stichting die  kleinschalige projecten ondersteunt op het gebied van educatie en ondernemerschap in achtergestelde gebieden wereldwijd.

Deze Gedragscode is een verklaring van de verwachtingen die de organisatie heeft ten aanzien van haar medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden die in contact komen met leden van de doelgroep in de doellanden van de stichting.

Het is een protocol dat regels beschrijft van gepast en ongepast gedrag. Het hoofddoel van deze Gedragscode is het beschermen van kwetsbare personen, waaronder kinderen,  tegen welke vorm van schade dan ook door ons toedoen en het beschermen van personen tegen valse beschuldigingen van ongepast gedrag en/of mishandeling.. De voorzitter van stichting SEEn is bevoegd om noodzakelijke maatregelen te nemen als de Gedragscode niet wordt nageleefd.

Deze gedragscode is niet uitputtend of exclusief. Het uitgangspunt is dat de personen die vanuit Stichting SEEn betrokken zijn bij kwetsbare personen, waaronder kinderen, zich bewust zijn van en respect hebben voor de waarden, normen en gewoonten van andere culturen; dat zij openstaan voor het opdoen van kennis over lokale gebruiken en relevante wet- en regelgeving; en dat zij alle handelingen, gedragingen en/of praktijken vermijden die slecht en schadelijk zijn, niet in het beste belang van de  kwetsbare persoon, het kind en/of de jongere zijn en/of die een schending van de mensenrechten in het algemeen of de kinderrechten in het bijzonder zijn.

Deze Gedragscode geldt voor alle bij de (uitvoerende) activiteiten van Stichting SEEn betrokken personen : leden van het bestuur, stagiairs, vrijwilligers en leden van de Raad van Toezicht. De gedragscode wordt door alle genoemde actief betrokkenen ondertekend.

Het ondertekenen van de Gedragscode verbindt de ondertekenaar om actief deel te nemen aan het bouwen aan en onderhouden van een omgeving die veilig is voor kwetsbare personen, waaronder kinderen, in het algemeen en voor andere leden van de doelgroep van onze projecten, plus de staf, vrijwilligers en bestuursleden van de partnerorganisaties waarmee stichting SEEn samenwerkt in het bijzonder.

Alle bovengenoemde personen, aangesloten bij Stichting SEEn, zijn verplicht deze Gedragscode te ondertekenen en na te leven. 

Algemeen

Ik zal: 

 1. De inhoud van de Gedragscode lezen en deze naleven.
 2. Mij inzetten voor het creëren van een cultuur van openheid tussen collega’s zodat (potentiële) gedragingen die schadelijk zijn voor leden van de doelgroep, gemeld en besproken kunnen worden en deze niet onopgemerkt blijven. 
 3. Alle leden van de doelgroep met respect behandelen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur, taal, religie, politieke of andere overtuiging, nationaliteit, etnische of sociale achtergrond, beperking, enzovoort.
 4. Indien zich een situatie voordoet die door een derde verkeerd kan worden geïnterpreteerd, in eerste instantie de persoon of personen aanspreken die bij deze situatie betrokken is of zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de aard van de reactie van de betrokkene(n)  maak ik melding van de situatie bij de voorzitter van Stichting SEEn zodat deze van deze melding een notitie kan worden maken.   
 5. Mij bewust zijn van risicovolle situaties die schadelijk zijn voor leden van de doelgroep van onze projecten of voor mijn collega’s, leden van mijn bestuur of Raad van Toezicht, vrijwilligers en bestuursleden van onze partnerorganisaties en deze situaties rapporteren.
 6. Mij bewust zijn van het feit dat in het bijzonder de kwetsbare personen, waaronder kinderen, die betrokken zijn bij het werk van Stichting SEEn vaak kwetsbaarder dan gewoonlijk zijn voor mishandeling en/of al het slachtoffer van mishandeling kunnen zijn.
 7. De ‘2-volwassenen’-regel volgen. Dit betekent dat tenminste twee volwassenen toezicht houden op en aanwezig zijn bij activiteiten waaraan kinderen of andere kwetsbare personen deelnemen. Indien dit niet mogelijk is, zal ik naar alternatieven ter vervanging van de ‘2-volwassenen’-regel zoeken. 
 8. Voor zover dat mogelijk is, zichtbaar blijven in het werk met kwetsbare personen, waaronder kinderen. Indien mogelijk zal ik afspreken met kwetsbare personen, waaronder kinderen, op een locatie, waaraan zij zelf de voorkeur aan hebben gegeven en welke voor zover mogelijk een openbare locatie betreft. 
 9. Geen nevenfuncties vervullen die in strijd kunnen zijn met de belangen van Stichting SEEn.
 10. Handelen conform de policies van Stichting Seen alsmede binnen de wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden.
 11. Middelen in eigendom van Stichting SEEn zorgvuldig en volgens de daarvoor geldende normen en regels gebruiken.

Ik zal nooit:

 1. Gedogen of deelnemen aan gedrag van mensen dat illegaal, onveilig en/of schadelijk van aard is.
 2. Alleen zijn met een kwetsbare persoon, waaronder een kind, waarmee ik een werkrelatie heb, uit het zicht van anderen, achter een gesloten deur en/of in een afgezonderde ruimte. 
 3. Kwetsbare personen, waaronder kinderen, waarmee ik een werkrelatie heb meenemen naar huis en/of naar een plek waar ik alleen ben met de kwetsbare persoon of het kind. 
 4. Personen discrimineren, kwetsbare personen, waaronder kinderen, voortrekken en/of buitensporig veel tijd met één kwetsbare persoon of één kind waarmee ik een werkrelatie heb, doorbrengen. 
 5. Onderdeel zijn van corruptie

 

Psychosociaal gedrag

Ik zal:

 1. Altijd uitgaan van non-discriminatie-beginselen, onder andere betreffende leeftijd, sekse, ras, taal, seksuele geaardheid en/of gender identiteit, religie en beperking. 
 2. Een positief rolmodel zijn, bijvoorbeeld door de gelijke behandeling van jongens, mannen, meisjes en vrouwen en door verontschuldigingen aan te bieden indien fouten zijn gemaakt.  
 3. Mij bewust zijn van de ongelijkheid in macht bestaande tussen mijzelf en de mensen of organisaties die in een afhankelijke positie verkeren ten opzicht van Stichting SEEn of van mijzelf.
 4. Alle kwetsbare personen, waaronder kinderen, met respect behandelen en altijd rekening houden met hun reacties. De toon van mijn stem (in het geval van kinderen) en de manier waarop ik hen benader, zal ik aanpassen. 
 5. Aandachtig naar kwetsbare personen, waaronder kinderen, luisteren en open vragen aan hen stellen.
 6. Stimuleren dat mijn collega’s en onze partnerorganisaties kwetsbare personen, waaronder kinderen, versterken door met hen te discussiëren over hun rechten, wat acceptabel en onacceptabel is en welke stappen zij kunnen ondernemen indien er een probleem is (‘empowerment’).
 7. Stimuleren dat mijn collega’s en onze partnerorganisaties met kwetsbare personen, waaronder kinderen, praten over hun contact met personeel en/of anderen en hen aanmoedigen om eventuele zorgen te melden. 
 8. Mij inzetten om een cultuur van openheid en wederzijdse verantwoordelijkheid op de werkvloer te creëren en stimuleren dat mijn collega’s en onze partnerorganisaties datzelfde doen.
 9. Ervoor zorgen dat als ik beeldmateriaal (foto’s, film etc.) maak van personen, waaronder kinderen, dat deze of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of verzorger(s) daarvoor toestemming hebben gegeven; dat deze fatsoenlijk en respectvol zijn; dat de kwetsbare personen, waaronder kinderen, gepast gekleed zijn; en dat seksueel suggestieve houdingen en afbeeldingen worden vermeden.

Ik zal nooit:

 1. Macht en invloed misbruiken die ik door mijn positie vanuit Stichting SEEn heb.
 2. Veroordelend, negatief en/of afwijzend richting kwetsbare personen, waaronder kinderen, reageren en/of zaken insinueren en/of openlijk twijfelen aan de geloofwaardigheid van het verhaal van die persoon. 
 3. Taal gebruiken die ongepast, aanvallend en/of beledigend is en/of suggesties maken in die richting.
 4. Ongepast gedrag en/of ongepaste relaties van welke aard dan ook voorstellen. 
 5. Mij gedragen op een manier die beschamend, vernederend, kleinerend, stigmatiserend en/of denigrerend is richting personen of op een andere manier die emotionele mishandeling behelst.
 6. Vertrouwelijke informatie delen over een persoon, meerdere personen of zijn of haar familie, zonder daarvoor een goede reden te hebben.

Fysiek gedrag

Ik zal:

 1. Passend lichamelijk contact met de kwetsbare persoon of het kind afwachten, zoals bijvoorbeeld de hand vasthouden, en alleen deelnemen aan gepast lichamelijk contact indien het kind of de kwetsbare persoon dit contact zelf heeft geïnitieerd. 

Ik zal nooit:

 1. Een persoon slaan en/of ander lichamelijk geweld tegen hem of haar gebruiken en/of een persoon lichamelijk mishandelen.
 2. Een kwetsbare persoon of een kind waarmee ik een werkrelatie heb vasthouden, strelen, kussen, knuffelen of aanraken op een niet gepaste en/of cultureel gevoelige manier.
 3. Deelnemen aan activiteiten waarbij er nauw lichamelijk contact is met kwetsbare personen, waaronder kinderen en jongeren, met wie ik een werkrelatie heb, anders dan professioneel vereist is.
 4. Taal gebruiken, suggesties doen of advies geven dat ongepast, aanvallend en/of beledigend is.
 5. Seksueel getinte opmerkingen maken en/of handelingen verrichten met of in het bijzijn van een kwetsbaar persoon of een kind, ook niet als een grap.
 6. Actief of passief deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op vormen van gedwongen arbeid, waaronder kinderarbeid. 
 7. Deelnemen aan en/of uitvoeren van schadelijke traditionele, spirituele of rituele praktijken.
 8. Meedoen aan enige vorm van pesten, discriminatie, fysiek en/of verbaal geweld, intimidatie en/of voortrekkerij, zoals:
  • relaties met personen ontwikkelen die op enigerlei wijze uitbuitend, mishandelend of anderszins schadelijk worden geacht; of
  • handelen op een manier die schadelijk kan zijn en/of het risico op mishandeling van een persoon vergroot. 

 Seksueel gedrag

Ik zal tijdens mijn werk ten behoeve van stichting SEEn nooit:

 1. Fysieke en/of seksuele relaties beginnen met kwetsbare personen, waaronder kinderen.  
 2. Mij lichamelijk gedragen op een manier die ongepast en/of seksueel uitdagend is. 
 3. Meedoen aan of toestaan dat er seksueel uitdagende spellen met kwetsbare personen, waaronder kinderen, worden gespeeld. 
 4. Een kwetsbaar persoon, waaronder kinderen, waarmee ik een werkrelatie heb bij mij thuis laten logeren zonder toezicht.
 5. In dezelfde ruimte en/of hetzelfde bed slapen als een kwetsbare persoon, waaronder kinderen, waarmee ik een werkrelatie heb.
 6. Persoonlijke handelingen verrichten die de kwetsbare persoon, waaronder het kind, ook zelf kan verrichten, waaronder het aankleden, het baden en het verzorgen van de kwetsbare persoon of het kind. 
 7. Seksuele diensten kopen van welke aard ook, ongeacht de leeftijd van het individu en ongeacht de rechtmatigheid van de uitwisseling, online of offline.
 8. Deelnemen aan enige vorm van activiteit van seksuele aard met een persoon onder de achttien jaar, online of offline.
 9. Persoonlijk betrokken zijn op een of andere manier in, onder meer, het bekijken, bezitten, produceren of distribueren van kinderpornografie; (kinder-)sekstoerisme; handel in personen, waaronder kinderen, en elke andere vorm van seksuele uitbuiting.

Melden van schade en mishandeling

 

Ik zal:

 1. Volgens de vastgestelde richtlijnen reageren op alle zorgen, beschuldigingen en/of onthullingen betreffende de bescherming van kwetsbare personen, waaronder kinderen. 
 2. Bij ieder vermoeden of waarneming van een handeling en/of gedrag dat zou kunnen worden opgevat als ongewenst of schadelijk, in eerste instantie de persoon of personen aanspreken die bij deze situatie betrokken is of zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de aard van de reactie van de betrokkene(n) maak ik melding van de situatie bij de voorzitter van de Stichting SEEn. 
 3. Ieder vermoedelijk geval van mishandeling van kwetsbare personen, waaronder kinderen, onder de aandacht te brengen van de voorzitter van Stichting SEEn. De voorzitter zal op zijn beurt actie ondernemen en indien nodig de zaak voorleggen aan de bevoegde lokale autoriteiten die beslissen over de passende maatregelen die moeten worden genomen. Ik ben mijzelf ervan bewust dat indien ik opzettelijk een valse beschuldiging maak, ik word geconfronteerd met disciplinaire maatregelen en/of juridische stappen.

Sanctiemaatregelen bij grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag beschikt de voorzitter van de stichting SEEn over de volgende (proportioneel in te zetten) sanctiemogelijkheden:

 1. Een (schriftelijke) waarschuwing
 2. Een ( schriftelijke) berisping
 3. Een schorsing
 4. Een laatste waarschuwing voordat royement uit de stichting volgt
 5. Royement

Daarnaast kan Stichting SEEn aangifte bij de lokale of (inter)nationale politie doen wanneer er sprake is van handelingen die in strijd zijn met de wet.

Verklaring en ondertekening

Ik verklaar hiermee dat ik het bovenstaande heb gelezen, dat ik het integriteitsbeleid van Stichting SEEn heb begrepen en dat ik me te allen tijde aan de voorgeschreven gedragsnormen zal houden. 

Daarnaast verklaar ik nooit veroordeeld te zijn geweest voor overtredingen aangaande iedere vorm van mishandeling van een kwetsbare persoon of personen, waaronder een kind of kinderen, noch ben ik ooit gewaarschuwd of officieel berispt in een dergelijke zaak.

Ik verklaar ook dat er op dit moment geen enkele civiele of strafrechtelijke procedure tegen mij loopt met betrekking tot een beschuldiging van mishandeling van een kwetsbare persoon of personen, waaronder een kind of kinderen.

Naam:    ………..………………………………………………………………………………………………………………

Datum:   ………..………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:  ……………………………..…………………………………………………………………………………………