Mission statement

Als Stichting SEEn werken we wereldwijd samen met kleinschalige, lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden aan het  versterken van de lokale sociaal -, maatschappelijke- en economische omstandigheden; dit doen we door het bevorderen en ondersteunen van duurzame  educatie en ondernemerschap.

Wij baseren ons hierbij op  het Earth Charter© en  dragen bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de VN ( zie download: onze basis)

Waar gaan we voor?

Het wereldwijd ondersteunen van kleinschalige, door de eigen lokale gemeenschap gedragen initiatieven op het gebied van educatie en ondernemerschap die gericht zijn op het creëren van een duurzame en veilige leefomgeving voor kinderen, jongeren en volwassen om hiermee de sociaal -economische omstandigheden ter plaatse te verbeteren.

Hierbij staan we voor het stimuleren van Own -Powerment: eigenaarschap en eigen kracht ontwikkelen binnen en vanuit lokale gemeenschap. Om dit te kunnen doen zal Stichting SEEn alleen bestaan uit netwerk-partners die dit onderschrijven en bereid zijn om dit, belangeloos, samen met bewoners van deze lokale gemeenschappen concreet te maken.

In onze werkwijze gaan we uit van het in eigen beheer ontwikkelde A.C.E.R.-model (zie vak hieronder: onze werkwijze), ten behoeve van de kwaliteit en borging van onze activiteiten.

Wat is onze werkwijze

Stichting SEEn baseert de inzet en uitvoering van haar activiteiten op het door haar zelf ontwikkeld werk-principe: het A.C.E.R.-model©

A: Awareness: Samen met de lokale gemeenschap grondig oriënteren op en vaststellen van de vraagstukken die er spelen; bewustwording creëren hoe educatie en ondernemerschap hierin sleutelbegrippen zijn. Gezamenlijk een bewustzijn realiseren van de mogelijkheden van de lokale gemeenschap zelf om tot verbeteringen te komen en op welke wijze Stichting SEEn kan bijdragen aan het leren en ontwikkelen van benodigde competenties c.q. de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

C: Construction: In co creatie met de lokale gemeenschap wordt ‘gebouwd’  aan de benodigde randvoorwaarden en (waar nodig)   competentieontwikkeling die nodig is om voortgang te boeken op het gebied van vraagstukken rondom educatie en ondernemerschap. Hiertoe zet Stichting SEEn actief de kennis, kunde en vaardigheden in van de leden van haar netwerk. Zonodig worden additonele materiële / financiële middelen gegenereerd om voortgang mogelijk te maken.

E: Elaboration: Om de samenwerkingsrelatie met mensen van de lokale gemeenschap duurzaam vorm te geven, worden initiatieven gevolgd, ondersteund en verder op- en uitgewerkt. In samenspraak met lokale partners worden eventuele bijkomende activiteiten opgezet om de ontwikkelingen rondom educatie en ondernemerschap te bestendigen, duurzaam en volhoudbaar te maken.

R: Reflection: De nauwe samenwerking met lokale partners én tussen de leden van de stichting vraagt om voortdurende reflectie: doen we het goede, doen we het goede goed, hoe kunnen we wat goed is beter maken ? Blijven we op koers op basis van onze uitgangspunten? 

Door deze Reflection-fase een terugkerend werk-principe te laten vormen stuurt Stichting SEEn op de kwaliteit en borging van haar inspanningen.

Onze basis

Stichting SEEn baseert haar uitgangspunten op het Earth Charter© 

Het Earth Charter is ontstaan uit een wereldwijde dialoog met alle politiek, bestuurlijke, maatschappelijke en bedrijfsmatige geledingen uit de samenleving. Op 29 juni in het jaar 2000 werd het Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis in Den Haag. Het omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren.

De Earth Charter-principes kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrippen als menselijke waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit, sociaal -economische gelijkwaardigheid en de rechten van vrouwen. Het Earth Charter is relevanter dan ooit. In tijden waarin een grote verschuivingen in ons denken en doen vereist zijn, vormen de fundamentele gedeelde waarden uit het document een belangrijk kompas.

Voor de tekst van het Earth Charter verwijzen we naar: https://marcsiepman.nl/vertaling/handvest-aarde-earth-charter/

De ethische principes van het Earth Charter hebben via een doorvertaling naar de ‘Millenium Goals”  een meer geoperationaliseerde vertaling gekregen naar de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties in 2015. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grote aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Als Stichting SEEn omarmen we deze SDG’s en richten ons voor wat betreft onze activiteiten met name op het bijdragen aan de volgende doelen: 1) kwaliteit van onderwijs, 2) eerlijk werk en economische groei. 

SEEn realiseert zich de relatie met de noodzaak om te zorgen voor: 1) geen honger, 2) goede gezondheid en welzijn, 3) schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.