Beleidsplan 2020 - 2021

SEEn staat voor transparantie. Daarom vind je hiernaast het beleidsplan 2020-2021. Je kunt het bestand gemakkelijk downloaden. Liever het plan direct lezen? Zie hieronder alle hoofdstukken. 

Beleidsplan 2020 - 2021

“Education is the the most powerful weapon which you can use to change the world” Nelson Mandela

Op onze reizen door de wereld ontmoeten we regelmatig mensen die binnen hun lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden proberen het hoofd te bieden aan armoede, werkeloosheid, onveiligheid en het gemis aan toekomstperspectief. Mensen die er, vaak met minimale mogelijkheden en middelen, het beste van maken. Deze mensen hebben ons geraakt, geïnspireerd én uitgedaagd om ook ‘ons steentje’ bij te dragen aan een betere wereld.

Zij hebben ons doen realiseren dat wij het ‘goed’ hebben en van dat goede best iets kunnen delen. Niet vanuit het idee dat we die hele grote wereld, vol belangentegenstellingen en krachtenvelden kunnen veranderen. Wel vanuit de overtuiging dat we beter ‘iets dan niets’ kunnen doen. Dat ook ‘een druppel op een gloeiende plaat’ kan helpen. Dat helpen in ons geval betekent: samendoen en samen werken.

Samen betekent dan: het duurzaam delen, bundelen, aanbieden en inzetten van kennis, inzichten, vaardigheden en eventueel financiële support die de basis vormen van daadwerkelijk met lokale gemeenschappen werken aan veranderingen en verbeteringen.

De sleutel voor verandering en verbeteringen in de sociaal -economische levenssituatie van lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden ligt wat Stichting SEEn betreft vooral in (het mee ontwikkelen en/of ondersteunen van) educatie en ondernemerschap. Ondernemerschap niet alleen als het starten of runnen van een bedrijf, maar ook als een meer algemene, te versterken of te ontwikkelen attitude om ‘je lot in eigen hand te nemen’; meer zelfredzaam en weerbaar te worden.

Deze gedachten vormen de kern van dit eerste beleidsplan van Stichting SEEn. SEEn staat voor: Sustainable Education & Entrepreneurship network. Wij wensen u veel leesplezier.

Namen de leden van Stichting SEEn het Bestuur:

Ellen ter Horst – voorzitter
Mary van Doesburg – penningmeester
Paul Daalderop – secretaris

1.1 Gegevens

Stichting SEEn is gevestigd aan de:

Schoolstraat 42
5311 CE Gameren

De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 27 februari 2020.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77479742
Het RSIN (ANBI-kenmerk) van de Stichting is: 861020133
Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL49 INGB 0009 6329 84
De stichting heeft een eigen website: https://seen-foundation.nl/

1.2 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Ellen ter Horst – Voorzitter
 • Mary van Doesburg – Penningmeester
 • Paul Daalderop – Secretaris

De bestuursleden delen de overtuiging van ‘sharing is caring’ en geloven in het belang van ‘de druppel op de gloeiende plaat’ waarin ook kleine initiatieven op het gebied van educatie en ondernemerschap het verschil kunnen maken. De bestuursleden zijn deels als ondernemers, deels als werknemers actief in Nederland. Het werk voor de stichting is voor hen een nevenactiviteit. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen enkele financiële vergoeding.

De bestuursleden garanderen namens de stichting dat projectgebonden donaties volledig ten goede komen aan de beoogde projecten.

De kosten van overhead worden volledig door het bestuur gedragen.

Naast het bestuur kent Stichting SEEn ook ‘vrienden van Stichting SEEn’ die geen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen maar bijdragen aan de doelstellingen die Stichting SEEn nastreeft. Bijvoorbeeld door kennis, skills of middelen in te zetten.

Leden van het bestuur plaatsen zich niet in een hiërarchische positie ten opzichte van de ‘vrienden’ van Stichting SEEn. Bestuursleden dragen wel de verantwoordelijkheid die in hun rol zit opgesloten. Het bestuur wenst te navigeren op de koers die Stichting SEEn samen met lokale gemeenschappen uitzet. Daarnaast wil het bestuur faciliterend zijn in het realiseren van ideeën van de ‘vrienden’ van SEEn; om recht te blijven doen aan het uitgangspunt van de stichting dat iedere ‘vriend’ zijn/haar talenten en drijfveren kan blijven delen. Ook in dit verband geldt: ‘sharing is caring’.

1.3 ANBI

Dit eerste beleidsplan heeft mede als doel om bij de Belastingdienst het verzoek om de ANBI-status te verlenen gestand te doen. Dat wil zeggen dat de Stichting SEEn daarmee als een Algemeen Nut Beogende Instelling – met andere woorden: een goede doelen stichting – wordt gezien.

Dit heeft bepaalde belastingvoordelen, zoals het voordeel dat giften van donateurs aftrekbaar zijn van de belasting en dat door de Stichting SEEn ontvangen donaties niet belast worden en dus volledig ten goede komen aan de projecten (*) (zie www.anbi.nl)

(*) ANTISTRIJKSTOKBELEID
Stichting SEEn voert een antistrijkstokbeleid. Het geld dat aan giften van donoren en sponsoren wordt ontvangen wordt voor 100% besteed aan de projecten en activiteiten die door Stichting SEEn worden ondersteunt. Alle werkzaamheden worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Alle kosten voor activiteiten sponsoracties, evenementen e.d. worden zo veel mogelijk door de organisatie en deelnemers zelf gedragen of door een evenementsponsor bekostigd. Indien er onverhoopt kosten worden gemaakt dan worden deze inzichtelijk gemaakt in de jaarverslagen.

1.4 De Raad van Advies

Stichting SEEn kent een Raad van Advies (RvA) welke adviezen verleent over de koers van de stichting i.c. de door haar geformuleerde uitgangspunten; leden van de Raad van Advies adviseren de stichting gevraagd en ongevraagd over strategie en ontwikkeling. In de Raad van Advies hebben zitting: Ton Kemkens (ondernemer), Michel ter Horst (ondernemer), Toine Dam (ondernemer), Irma Verhoeven (Programma Manager Sustainable Education) en Ad Schenkels (Sr Projectmanager Avans Hogeschool). De leden van de Raad van Advies doen dit werk onbezoldigd.

1.5 SEEn als netwerk-organisatie

Stichting SEEn is opgericht vanuit de netwerk-gedachte. De netwerk-partners c.q. ‘vrienden’ van de stichting worden o.a. via een online besloten community op Facebook en te organiseren netwerk -bijeenkomsten nauw betrokken bij het werk van de stichting. Naast de vaste kern van ‘vrienden’ worden ook overige Netwerk-partners actief uitgenodigd en benaderd om mee te denken over, mee te doen aan en zich in te zetten ten behoeve van de activiteiten van de stichting.

Stichting SEEn spant zich in om ideeën, talenten en drijfveren van de vaste kern van vrienden en aangesloten netwerkpartners te faciliteren ten behoeve van het ondersteunen van educatie en ondernemerschap in/met lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden.

1.6 Huidige partners 

De Stichting werkt nauw samen met partners in lokale gemeenschappen, haar vaste kern aan ‘vrienden’ en partners uit het netwerk van stichting SEEn, die van toegevoegde waarde zijn voor haar activiteiten, zoals nader beschreven onder 2.2 van dit beleidsplan.

Toegevoegde waarde kan bestaan uit de inbreng van: kennis, kunde, vaardigheden of materiële support.

Gezien de start -status van stichting SEEn betreft het partnerschap momenteel de lokale gemeenschap in het district Kaslungu in Malawi o.l.v. de heer Christopher Mvula, chief of the community. Via deze relatie is optimaal geborgd dat er met voldoende lokale kennis en inzicht en in directe relatie tot de behoeften van de lokale gemeenschap in Malawi wordt samengewerkt.

Belangrijke netwerkpartners van de stichting in deze fase van haar bestaan zijn verder:

Stichting SEEn richt zich in de toekomst nadrukkelijk op de samenwerking met andere netwerkorganisaties met wie zij vergelijkbare uitgangspunten deelt; Desgewenst kan voor een dergelijke samenwerking een zogenoemde MoU (Memorandum of Understanding) gesloten worden.

1.7 Uitstraling SEEn

Als startende stichting hebben we de duidelijke behoefteom ten aanzien van uitstraling, imago en doelstellingen een uitgesproken beeld neer te zetten. Vandaar dat we besloten hebben om in het netwerk van Stichting SEEn de vraag om het ontwerpen van een ‘corporate design’ neer te leggen en – onbezoldigd – een passende huisstijl te ontwerpen.

Via de huisstijl dient uitdrukking gegeven te worden aan de verbondenheid die wij voelen met de mensen en projecten in aan Stichting SEEn gelieerde lokale gemeenschappen, de aan Stichting SEEn verbonden netwerkpartners en de inhoudelijke oriëntatie op educatie en ondernemerschap. In dit verband is de ontwikkeling van een eigen website voor de Stichting van groot belang. Via deze website willen onze visie, uitstraling en doelstellingen gestalte geven. In dat licht is besloten om analoog aan de aanvraag van de ANBI status ook in net netwerk van Stichting SEEn de vraag neer te leggen om een passende website te ontwikkelen.

De verwachting is dat deze website vóór de zomer 2020 operationeel zal zijn en het ‘gezicht’ van Stichting SEEn naar de omgeving zal zijn.

2.1 Doelstellingen van SEEn

Stichting SEEn is een (beoogd) erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) welke is opgericht op 27 februari 2020. De stichting heeft (statutair) ten doel:

 1. Het (wereldwijd) ondersteunen van kleinschalige door de eigen lokale gemeenschap gedragen initiatieven op het gebied van educatie en ondernemerschap die gericht zijn op het creëren van een duurzame en veilige leef- werk-, woon- en leeromgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen in achtergestelde gebieden. Deze initiatieven zijn erop gericht in samenwerking met lokale gemeenschappen de projecten te realiseren en de beoogde doelstellingen te bereiken. De inzet en activiteiten van Stichting SEEn zijn gebaseerd op de ethische waarden van het Earthcharter en de doelstellingen van de UN Sustainable Development Goals
 2. Het ten behoeve van vorenstaande in een netwerkorganisatie bijeenbrengen van publieke en/of private/particuliere partners die bereid zijn om kennis, vaardigheden of materie (in geld of materialen) ten behoeve van zowel de lokale initiatieven als de bij het netwerk van Stichting SEEn aangesloten netwerkpartners te delen. Partners van Stichting SEEn kunnen middels hun deelname aan Stichting SEEn uitdrukking en/of invulling geven aan hun eigen manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of andere Duurzame ambities.
 3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.2 Activiteiten

Stichting SEEn ondersteunt op duurzame wijze initiatieven, die educatie en ondernemerschap binnen lokale gemeenschappen uit achtergestelde gebieden bevorderen, om daarmee verbetering in hun sociaal-maatschappelijke en -economische situatie te stimuleren.

Stichting SEEn werkt daarbij vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen dat de activiteiten van de stichting zich niet beperken tot één thema (zoals curriculumontwikkeling), maar zich uitstrekken tot verschillende, met de ontwikkeling van educatie en ondernemerschap logisch samenhangende randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: het mede opzetten van een lokaal voedselprogramma, zodat bezoek van kinderen aan onderwijsactiviteiten daadwerkelijk haalbaar wordt. Of: Het mede genereren van financiële support om startend lokaal ondernemerschap kans van slagen te geven.

Centraal staat de gedachte dat de mensen uit de lokale gemeenschappen nadrukkelijk zelf eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling c.q. in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen met oplossingen die door de gemeenschap zelf gewild en gedragen worden.

Hiermee wil Stichting SEEn waken voor (zelf) bedachte projecten. Op basis van co creatie wenst Stichting SEEn mede -verantwoordelijkheid te nemen voor de door lokale gemeenschappen beoogde initiatieven op het gebied van educatie en ondernemerschap.

2.3 Invulling doelstelling Stichting

Vanuit overtuiging en nut en noodzaak aan focus is besloten dat Stichting SEEn zich richt op het ontwikkelen en ondersteunen van educatie en ondernemerschap. Het investeren in de ontwikkeling met en door mensen – c.q. de menselijke factor in lokale projecten in achtergestelde gebieden – is daarmee centraal komen te staan.

2.4 Geografische afbakening activiteiten

De activiteiten van Stichting SEEn kennen in principe geen landsgrenzen. Stichting SEEn richt zich op lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden. Als eerste activiteit focust Stichting SEEn zich op de samenwerking met een lokale gemeenschap in Kasungu, Malawi.

2.5 Middelen

Stichting SEEn tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door inzet van de volgende middelen:

 1. Het direct initiëren en ondersteunen van specifieke ontwikkelingsprojecten door middel van kennis, kunde, vaardigheden en (financiële) middelen. De ondersteuning heeft vanuit de gedachte van Stichting SEEn een directe relatie met de ontwikkeling of ondersteuning van initiatieven op het gebied van educatie en/of ondernemerschap.
 2. Het werven van fondsen door:
  1. Het bekend maken van de activiteiten van de stichting binnen netwerk- organisaties, business clubs et cetera.
  2. Het in het (persoonlijk) netwerk bekendmaken van de activiteiten van de stichting;
  3. Het actief benaderen van bedrijven en organisaties ten behoeve van financiering en ondersteuning van de activiteiten van de stichting.
  4. Het algemeen bekend maken van de activiteiten van de stichting door middel van de website, artikelen et cetera; 
  5. Het organiseren van onderzoek-, inspiratie- en project-bezoeken om geïnteresseerde personen en organisaties te betrekken bij de ontwikkelingen van Stichting SEEn en de projecten van de stichting. Fondsenwerving vanuit betrokkenheid;
  6. Het doen van gerichte aanvragen bij fondsen;
 3. Het vervullen van een intermediaire rol voor (Nederlandse) organisaties en personen die, bijvoorbeeld vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of andere op Duurzaamheids-motieven een rechtstreekse bijdrage willen leveren aan de ontwikkelingen die Stichting SEEn ondersteunt, voor zover passend binnen de doelstellingen van de stichting;
 4. Het samenwerken met andere organisaties (zoals stichtingen en NGO’s) in Nederland én daarbuiten middels het delen van de kennis van lokale omstandigheden, het lokale eigen netwerk van de stichting en de periodieke bezoeken aan de projecten;
 5. Samenwerking met landelijk en internationaal erkende instellingen (zoals Edukans, Cordaid en anderen) die nodig zijn om de specifieke projecten die Stichting SEEn ondersteunt, te voorzien van extra kennis en kunde en/of financiële ondersteuning.

3.1. The Earth Charter

Stichting SEEn baseert zich op het Duurzaamheid -handvest dat wereldwijd uitdrukking geeft aan belangrijke, universele ethische waarden: het Earth Charter.

Het Earth Charter vormt een ‘kompas’ voor de Stichting SEEn; de beoogde koers, activiteiten, keuzes en beslissingen zullen nauwgezet en doorlopend door Stichting SEEn worden getoetst aan de Earth Charter Waarden en Principes.

Het Earth Charter is ontstaan uit een wereldwijde dialoog met alle actoren in de samenleving. In het jaar 2000 werd het Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis in Den Haag.

Het omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren.

De Earth Charter-principes kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrippen als menselijke waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit, sociaal -economische gelijkwaardigheid en de rechten van vrouwen. Zie ook: https://earthcharter.org/

3.2. Sustainable Development Goals

Voortgekomen uit het Earth Charter zijn in 2015 door de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals vastgesteld.

Hiermee zijn de ethische waarden vanuit het Earth Charter geoperationaliseerd in concrete doelen.

Stichting SEEn verbindt haar inzet en activiteiten met en aan deze duurzaamheids-doelen (SDG). In het bijzonder wenst Stichting SEEn bij te dragen aan de SDG’s :  4, 8 en 17.

Hierbij onderkent Stichting SEEn overigens de directe relaties en afhankelijkheden die deze SDG’s hebben met o.m. Duurzaamheidsdoelen 2, 3 en 6.

 

3.3. Betekenisvol Ondernemen

De stichting richt zich in haar activiteiten op educatie en ondernemerschap. Ten aanzien van het bijdragen aan (de ontwikkeling van) ondernemerschap in lokale gemeenschappen baseert Stichting SEEn zich op de uitgangspunten van Betekenisvol Ondernemen zoals de laatste jaren als duurzaam gedachtegoed op het gebied van ondernemerschap ontwikkeld.

Betekenisvol ondernemen kent vier zeer-verschillende-maar-allemaal-even-relevante ondernemerschaps-grondvormen, die tezamen als doel hebben het ‘klassieke’ economische systeem te transformeren naar een meer duurzamer economisch systeem.  Het doel hierbij is om in een actieve samenwerking tussen het publieke, private en particuliere domein maatschappelijke vooruitgang voor alles en iedereen te creëren met respect voor natuur, milieu en leefomgeving.

Stichting SEEn wenst zich in te spannen om deze (4) vormen van ondernemerschap mede tot ontwikkeling te brengen. In de dagdagelijkse praktijk zal het in eerste instantie gaan om het ondersteunen van de 4e  genoemde grond -vorm.

 1. Publiek ondernemerschap. Hierbij gaat het om ondernemingen die een publiek probleem aanpakken, en daarmee dus een overheidstaak overnemen. Publieke ondernemers zijn voor hun inkomsten afhankelijk zijn van publiek geld: geld dat ze verdienen door een gesubsidieerde kostenbesparing voor de gemeenschap te realiseren
 2. Sociaal ondernemerschap. Hierbij gaat het om ondernemingen die een sociaal of ecologisch probleem aanpakken middels een markt-gedreven verdienmodel. In tegenstelling tot publieke ondernemers, hebben sociale ondernemers wél klanten of consumenten die bereid zijn te betalen voor een bepaald – maatschappelijk – product of dienst.
 3. Constructief ondernemerschap. Of MVO+. Hierbij gaat het om conventionele, commerciële ondernemingen die een stap verder gaan dan de obligate maatschappelijk- verantwoordelijkheid. Deze ondernemingen hebben actieve en ambitieuze maatschappelijke doelstellingen, die volledig geïntegreerd zijn in de basale bedrijfsvoering. Het bedrijf en de constructieve maatschappelijke missie zijn onlosmakelijk verbonden.
 4. Burger ondernemerschap. Hierbij gaat het om ondernemingen van samenwerkende burgers: vooral in de vorm van lokale en/of regionale initiatieven zoals energie-coöperaties en gebiedscoöperaties. Deze coöperaties pakken maatschappelijke issues aan die letterlijk en figuurlijk dichtbij de burgers staan die er mee aan de slag gaan.

3.4. Het A.C.E.R.model©

Stichting SEEn baseert de inzet en uitvoering van haar activiteiten op het door haar zelf ontwikkeld werk-principe: het A.C.E.R.-model©

A: Awareness: Samen met de lokale gemeenschap grondig oriënteren op en vaststellen van de vraagstukken die er spelen; bewustwording creëren hoe educatie en ondernemerschap hierin sleutelbegrippen zijn. Gezamenlijk een bewustzijn realiseren van de mogelijkheden van de lokale gemeenschap zelf om tot verbeteringen te komen en op welke wijze Stichting SEEn kan bijdragen aan het leren en ontwikkelen van benodigde competenties c.q. de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

C: Construction: In co-creatie met de lokale gemeenschap wordt ‘gebouwd’ aan de benodigde randvoorwaarden en (waar nodig) competentieontwikkeling die nodig is om voortgang te boeken op het gebied van vraagstukken rondom educatie en ondernemerschap. Hiertoe zet Stichting SEEn actief de kennis, kunde en vaardigheden in van de leden van haar netwerk. Zo nodig worden additionele materiële/financiële middelen gegenereerd om voortgang mogelijk te maken.

E: Elaboration: Om de samenwerkingsrelatie met mensen van de lokale gemeenschap duurzaam vorm te geven, worden initiatieven gevolgd, ondersteund en verder op- en uitgewerkt. In samenspraak met lokale partners worden eventuele bijkomende activiteiten opgezet om de ontwikkelingen rondom educatie en ondernemerschap te bestendigen, duurzaam en volhoudbaar te maken.

R: Reflection: De nauwe samenwerking met lokale partners én tussen de leden van de stichting vraagt om voortdurende reflectie: doen we het goede, doen we het goede goed, hoe kunnen we wat goed is beter maken? Blijven we op koers op basis van onze uitgangspunten?

Door deze Reflection-fase een terugkerend werk-principe te laten vormen stuurt Stichting SEEn op de kwaliteit en borging van haar inspanningen. In dit permanente reflectieproces speelt de Raad van Toezicht mede een rol.

Stichting SEEn initieert en ontwikkelt, samen met lokale gemeenschappen, op basis van haar A.C.E.R.-model projecten die primair gericht zijn op educatie en ondernemerschap in achtergestelde gebieden. Veelal gaat het om projecten die beogen de belemmeringen in de ontwikkeling van educatie en ondernemerschap weg te nemen. De ondersteuning krijgt vorm langs verschillende wegen.

Vanuit de filosofie van Stichting SEEn wordt zoveel mogelijk samengewerkt met en aangesloten bij lokale initiatieven. De ondersteuning vanuit de stichting geschiedt goeddeels direct en deels indirect (door andere organisaties te faciliteren).

Als startende stichting focust Stichting SEEn zich, in het kader van haar doelstellingen in eerste instantie op de ontwikkeling van educatie en ondernemerschap in een lokale gemeenschap in het district Kasungu in Malawi. Dit project is geïnitieerd op basis van bezoeken in 2019 en verschillende gesprekken in 2020 waarin is verkend wat het lokaal draagvlak is, met wie op welke manieren kan worden samengewerkt, wat de bijdrage van Stichting SEEn zou kunnen zijn. Daarbij is een betrouwbare contactpersoon gevonden in de persoon van Christopher Mvula, local chief van deze community. Conform het A.C.E.R.- model is hiermee de Awareness- fase doorlopen.

In 2020 – 2021 gaat het in ieder geval om de volgende projecten:

Bouw van een school (Construction- fase)
In de genoemde community is op dit moment behoefte aan een deugdelijke, veilige en functionele ruimte om de ca. 50 kinderen (4-12 jaar) onderwijs te kunnen geven. Met en door de inzet van netwerkpartners van Stichting SEEn zal in 2020-2021 in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap te Malawi en met inzet van lokale materialen een schoolgebouw worden gerealiseerd.

Ontwikkelen van Onderwijs(deskundigheid)

In 2020-2021, na realisatie van het schoolgebouw, zal Stichting SEEn zich, samen met de lokale leerkrachten van de gemeenschap in Malawi gaan richten op idee-vorming (Awereness -fase) en vervolgens op de benodigde ontwikkeling van een onderwijsprogramma en het bieden van deskundigheidsbevordering aan de (nu nog ongediplomeerde) leerkrachten (Construction-fase). Het lijkt opportuun om gerelateerd aan de ontwikkeling van dit programma tevens inzet te plegen op het in gezamenlijkheid op gang brengen van een voedsel -programma. Honger is terugkerend issue in deze lokale gemeenschap. Bij gebrek aan voldoende voedsel wordt schoolbezoek en daarmee het volgen van onderwijs gestopt.

Naast het directe werken aan het eerste project van Stichting SEEn, ontleent Stichting SEEn hoge waarde aan het leggen van verbinding met haar vaste kern van ‘vrienden’ van de stichting en de netwerk- partners om hiermee kennis, kunde en ervaringen te delen en ideeën en wensen te kunnen ophalen; zo mogelijk vormt deze input de basis van nieuwe initiatieven.

Ontwikkeling SEEnetwerk

In 2020 – 2021 gaat Stichting SEEn actief investeren in bijeenkomsten met vaste kern ‘vrienden’ en haar overige netwerkpartners. Om hiermee de basis onder en continuïteit van Stichting SEEn te borgen. Als hooggelegen belang wil Stichting SEEn  de uitwisseling van ideeën, drijfveren en talenten onder haar ‘vrienden’ en netwerkpartners stimuleren en met elkaar verbinden. Zodat hiermee een bredere basis gaat ontstaan voor duurzame verbindingen binnen en buiten de stichting; om hiermee nieuwe initiatieven te indiceren en mede mogelijk te maken voor 2021-2022.

Onderzoek naar en leggen van externe verbindingen

Samenwerking met andere stichtingen en organisaties die op het gebied van educatie en ondernemerschap binnen lokale gemeenschappen actief ziet Stichting SEEn als een belangwekkend aandachtspunt. Het leren van elkaar en elkaars ervaringen, het zoeken van verbinding en versterking is daarom een concrete activiteit die vanuit SEEn in 2020-2021 vorm en inhoud gaat krijgen.

De plannen voor 2020-2021 zijn voor een groot deel al verwoord in hoofdstuk 3 en voorgaand.

Onze plannen zijn op hoofdlijnen kort en op korte en middellange termijn te benoemen:

 • Het ondersteunen van educatie en ondernemerschap middels
 • De bouw van een school in district Kasungu in Malawi
 • Ontwikkeling Onderwijs(deskundigheid) -programma Malawi
 • Het ontwikkelen van het SEEnetwerk
 • Onderzoek naar en leggen van externe verbindingen
 • Het uitvoeren van diverse fondsenwervingsacties in Nederland

Uitgangspunten

Hoewel de bestuursleden, ‘vrienden’ en andere netwerkpartners betrokken bij Stichting SEEn zich om niet inzetten voor de belangen en doelstellingen van de stichting vergt de verdere uitwerking van de doelstelling uiteraard de nodige financiële middelen. Deze worden opgebracht via giften, sponsor- of fondswervingsacties en bankrentes. Donaties, giften en dergelijke kunnen ook plaatsvinden in een andere vorm dan geld, zoals het bekostigen van huisvesting, het financieren van een training et cetera.

Alle giften komen volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting. De stichting garandeert dat giften ten behoeve van specifieke projecten voor 100% ten bate komen van het betreffende project.

De organisatiekosten van Stichting SEEn worden betaald uit algemene giften. Het bestuur draagt substantieel bij aan de algemene kosten van de stichting. Stichting SEEn zit momenteel in de startfase van haar bestaan. Bijgaand budgettair overzicht is derhalve grotendeels gebaseerd op prognose.

Het geprognosticeerd financiële budget 2020-2021 op hoofdlijnen van de Stichting SEEn bestaat uit het volgende overzicht: