blikken

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Geen categorie

Blikken

– English below –

Terugblikken

Voor iedereen zal de zomer van “het nieuwe normaal” , dat toch nog helemaal niet zo normaal voelt, wel weer zijn omgebogen naar “business as usual”. Ook voor onze stichting SEEn is het tijd om weer op te starten en ons weer met ziel-en-zaligheid samen met de mensen uit Malawi te richten op nieuwe ontwikkelingen; nieuw, nodig én noodzakelijk.

Maar…. dit alles niet voordat we nog even een korte blik werpen op wat we, in ons toch nog korte bestaan, mede dankzij onze ‘supporters’ en samen met de mensen uit de Nguwe Community en in Cape Maclear hebben kunnen doen:

  • dankzij de bijdrage van velen hebben we een succesvolle actie rondom hygiëne en eerste levensbehoeften in Coronatijd kunnen verwezenlijken, waarmee emmers, zeep, bonen en rijst binnen de communities van Nguwe en Cape Maclear onder vele families zijn verdeeld
  • We hebben bij kunnen dragen aan lokaal ondernemerschap in Cape Maclear door het mogelijk maken van het halen van een rijbewijs en aanschaffen van een nieuwe naaimachine
  • Samen met de bewoners van de Nguwe Community en onder bezielende leiding van Chief Christopher Mvula is er in Nguwe een ‘shelter’ gebouwd om de kinderen van de community ook tijdens de regentijd onderdak te bieden voor het volgen van onderwijs.

We hebben echter nog méér gedaan:

Van en met  een groepje bevlogen mensen zijn we een heuse ANBI stichting geworden, met een volwaardig bestuur & Raad van Advies, een beleidsplan, statuten, begroting en een heuse website: https://www.seen-foundation.nl/ . We hebben maar liefst een (besloten) groep van ruim 200 geïnteresseerden, “vriend(inn)en, van stichting SEEn om ons heen verzameld die ons volgen, van ideeën en feedback voorzien en onze acties met raad en daad ondersteunen.    Ondanks óf beter gezegd: dankzij de Corona pandemie zijn we erg blij met de intensieve samenwerking die we ín Malawi hebben kunnen opbouwen met Christopher, Hessel, Dilo, Sanne en Austen die ter plaatse in resp. Nguwe en Cape Maclaer  meedenken, – helpen en -doen om de communities vooruit te helpen in hun ontwikkeling op het gebied van onderwijs en ondernemerschap.

De blik vooruit.

In de zomerperiode hebben we met onze partners In Malawi plannen uitgedacht en besproken die voor de ontwikkelingen binnen de communities de komende jaren van belang zullen zijn.

Voor de Nguwe community is de focus gericht op verdere ontwikkeling van de school en  het onderwijs aan kinderen en jongeren, waarbij een sterke verbinding nodig én noodzakelijk is met de lokale water- en voedsel -voorziening.  Het kunnen volgen van onderwijs is in Malawi sterk verbonden met maaltijdverstrekking. Om maaltijden te kunnen verstrekken is (uiteindelijk) het  verder ontwikkelen van de lokale landbouw van belang; landbouw waarvoor de beschikbaarheid van voldoende water weer een voorwaarde is.  Een integrale aanpak is daarom van belang.

Samen met de Nguwe community en Hessel en Dilo worden awareness-workshops ontwikkeld om de eigen visie van de community op het gebruik  van hun water voorziening te ontwikkelen. In het verlengde daarvan zullen we aan de slag gaan met de realisatie van deze watervoorziening. Parallel hieraan zullen we starten met activiteiten om op korte termijn de gang naar school voor alle kinderen uit Nguwe mede mogelijk te maken: beschikbaarheid van mondkapjes en maaltijden zijn hierbij van belang.

Samen met Sanne en Austen groeit een plan om in Cape Maclear te komen tot een Education Centre. Een centrum waarin voor kinderen en jongeren ruimte ontstaat om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van zang, dans en expressie; een plek waar (jong)volwassenen educatie kunnen krijgen waarmee ze hun eigen mogelijkheden op het gebied van ondernemerschap en community ontwikkeling op duurzame wijze kunnen ontplooien.

Inmiddels zijn verkennende gesprekken gevoerd met o.a. Global Goals Oss ( de geboorteplaats van Sanne) om te bezien hoe zij en hun netwerken dit project zouden kunnen ondersteunen.

Kortom: genoeg te dromen, te wensen en te willen: On we go !!

Retrospective

For everyone, the summer will have turned from “the new normal”, which still does not feel so normal at all, to “business as usual”. Also for our foundation SEEn it is time to start up again and to focus on new developments – new and necessary, together with the people of Malawi.

But… not before we take a brief look at what we have been able to do, in our still short existence, partly thanks to our ‘supporters’ and together with the people from the Nguwe Community and in Cape Maclear:

  • Thanks to the contribution of many, we have been able to realise a successful action on hygiene and basic necessities in Corona times, which has distributed buckets, soap, beans and rice within the communities of Nguwe and Cape Maclear to many families.
  • We have been able to contribute to local entrepreneurship in Cape Maclear by making it possible to obtain a driving licence and purchase a new sewing machine.
  • Together with the residents of the Nguwe Community and under the inspiring leadership of Chief Christopher Mvula, a ‘shelter’ has been built in Nguwe to provide shelter for the children of the community during the rainy season as well.

However, we have done more:

From and with a group of enthusiastic people we have become a real PBO foundation (Public Benefit Organisation), with a full board & advisory board, a policy plan, statutes, budget and a real website: https://www.seen-foundation.nl/ . We have gathered no less than a (private) group of more than 200 interested people, “friends”, from the SEEn foundation around us, who follow us, provide us with ideas and feedback and support our actions in word and deed. In spite of, or better said: thanks to the Corona pandemic, we are very happy with the intensive cooperation we have been able to build in Malawi with Christopher, Hessel, Dilo, Sanne and Austen who think along with us on the ground in Nguwe and Cape Maclaer respectively – help and do – to help the communities advance in their development in the field of education and entrepreneurship.

Looking ahead.

During the summer period, we developed and discussed with our partners in Malawi plans that will be important for the development of the communities in the upcoming years.

For the Nguwe community, the focus is on the further development of the school and the education of children and young people, in which a strong connection with the local water and food supply is both needed and necessary. In Malawi, education is strongly linked to the provision of meals. In order to be able to provide meals, it is (ultimately) important to further develop local agriculture; agriculture for which the availability of sufficient water is again a precondition. An integral approach is therefore important.

Together with the Nguwe community and Hessel and Dilo, awareness-workshops are being developed to develop the community’s own vision on the use of their water supply. As an extension of this, we will be working on the realisation of this water supply. Parallel to this, we will start with activities to make it possible for all children from Nguwe to attend school in the short term: the availability of mouthpieces and meals are important here.

Together with Sanne and Austen, a plan is growing to create an Education Centre in Cape Maclear. A centre in which children and young people can develop their talents in the field of singing, dance and expression; a place where (young) adults can receive education with which they can develop their own possibilities in the field of entrepreneurship and community development in a sustainable way.

Meanwhile, exploratory talks have been held with Global Goals Oss (the birthplace of Sanne), among others, to see how they and their networks could support this project.

In short: enough to dream, wish and want: On we go!!