Donkerenlicht

Over donker en licht

– English below –

Over donker en licht…

Het zijn de zogenaamde “donkere dagen voor kerst”. Tenminste… als “kerst” in je levenssfeer past. Veel mensen ervaren al langere tijd dat de dagen donker zijn. Door de effecten van de Corona-pandemie in hun dagelijkse leven, op hun werk, in de omgang met vrienden en dierbaren, door ziekte of verlies. Dat is pittig, dat is heftig en o.a. afhankelijk van je persoonlijke draagkracht en draaglast zeker van invloed op je gevoel van optimisme en het kunnen zien van perspectief.

Het is in dit tijdsgewricht daardoor een extra uitdaging om aandacht en support te vragen voor mensen, die je niet kent, die geen deel uitmaken van je “kleiner geworden wereld”; het is lastiger om je te verplaatsen in de situatie van anderen, ook al is duidelijk dat zij in hun wereld nog minde kansen, mogelijkheden en perspectieven – mede door de Corona pandemie – hebben of zullen krijgen. En tóch is het van belang om te doen. En tóch doen we het vanuit onze stichting.

Niet om het grootscheepse, wereld verbeterende, noch om het grootschalige of geldverslindende. We doen het juist direct, kleinschalig en duurzaam omdat het er ons om gaat om in ieder geval in het leven van een aantal mensen mee te helpen dat zij hun eigen leven vooruit kunnen helpen. Dat zij zich gesteund voelen in hun drijfveren om zich te ontwikkelen en een beter leven te krijgen. Dat zij voldoende kans krijgen om hun lot meer in eigen hand te nemen.

Een druppel op een gloeiende plaat? 

Misschien…

Maar vele druppels op een gloeiende plaat bieden verkoeling, halen de hitte eraf. Zorgen er in ieder geval voor dat “donker” vaker vervangen wordt door “licht”.

Daar staan we voor.

Daar gaan we voor.

Daarom zijn we stichting SEEn.

 

About dark and light…

These are the so-called “dark days before Christmas”. At least… if “Christmas” fits into your life. Many people have been experiencing dark days for a long time. Because of the effects of the Corona pandemic in their daily lives, at work, in dealing with friends and loved ones, through illness or loss. That’s tough, that’s fierce, and depending on your personal carrying capacity and load certainly influences your feeling of optimism and being able to see perspective.

At this juncture it is therefore an extra challenge to ask for attention and support for people you don’t know, who are not part of your ” reduced world”; it is more difficult to put yourself in the situation of others, even though it is clear that they still have or will have less chances, possibilities and perspectives in their world – partly due to the Corona pandemic. And yet it is important to do it. And yet we do it from our foundation.

Not for the large-scale, world-improving, nor for the large-scale or money-guzzling. On the contrary, we do it directly, on a small scale and sustainably, because our aim is to at least help a number of people to advance their own lives. That they feel supported in their drive to develop and get a better life. That they are given sufficient opportunity to take their fate more into their own hands.

A drop in the ocean? 

Maybe…

But many drops in the ocean create a stream. Make sure that “dark” is replaced by “light” more often.

That is what we stand for.

That is what we are going for.

That is why we are the SEEn foundation.